Ice Skate 12-15-2010
Bryant Park

  << More Skating Photos